کمیته نما

 

 

شاید به دنبال این باشید که اطلاعاتی راجع به کمیته نما و نحوه کامل کردن مدارک کمیته نما برای ارائه به شهرداری منطقه خود باشید.یکی از اتفاقات خوبی که برای مناطق مختلف تهران و شهرستاهای دیگر در ارتیاط با سیمای شهری افتاد، لزوم تاییده طرح نما پیش از صدور جواز و اجرای نما، در کمیته نما بود.شاید برای کارفرما های محترم تاییده گرفتن نما دردسر های خود را داشته باشد اما در نهایت به نفع معماری و زیبایی شهر می انجامد.در این مقاله از وب سایت زردستان سعی میکنیم با ارائه مدارک نما، اندکی شما را در جمع اوری اطلاعات مربوط به کمیته نما یاری کنیم.

 

کارینو دیزاین مطالبی در این قسمت برای شما گردآوری کرده که در آن میخوانید:


کمیته نما چیست ؟

 

کمیسیونی است که طبق تفاهم نامه ای بین سازمان نظام مهندسی و معانت شهرسازی و معماری، در جهت ارزیابی وبررسی و همچنین تأیید نمای ساختمان ها پیش از اجرا در سطح شهر تشکیل شده است را کمیته نما می نامند. این کمیسیون زیر نظر شهرداری فعالیت میکند. محل اسقرار کمیته های نما در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری می باشد.با توجه به اجباری شدن تاییده نما در کمیته و ارائه طرح نما در مرحله صدور جواز بایستی مواردی جهت طراحی نماهایی که مورد تأیید شهرداری در مناطق مختلف قرار گیرند، ارائه گردد.پس قبل از اجرای نما حتما اقدام به تهیه فرم کمیته کنید و سپس تاییده نما خود را در کمیته نما شهرداری بگیرید.

 

هدف از تشکیل کمیته نما

 

منظر و سیمای هر شهر از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از عوامل مهمی که سیمای شهری را دستخوش تغییر قرار میدهد نمای ساختمان است. بنابراین برای داشتن سیمای شهری زیبا، بهتر است با کنترل نماهای ساختمان طراحی شده پیش از اجرا و ایجاد تناسب بین طرح های جدید ساختمان با بناهای همجوار توسط ضوابطی خاص، کیفیت و زیبایی منظره ی شهری را افزایش . از مهترین هدف هایی که کمیته نما برای تحقق ان تلاش میکند:

 • بالابردن کیفیت سیما، هویت و منظر شهری
 • نما و توجه به اقلیم
 • اجرای نما متناسب با فضای شهری
 • بالابردن کیفیت فضاهای شهری
 • نظم بخشیدن به نماهای شهری با ساماندهی درست و اجتناب از ایجاد بی نظمی ها در چهره شهر
 • داشتن تصویر کلی از نما قبل ازاجرا
 • تاکید به اهمیت جزئیات در نما ساختمان

ضوابط مهم در تاییده کمیته نما

ضوابط  کلی وجود دارد که باید در زمان طراحی نما باید به آن توجه کرد که پرونده در کمیته نما برگشت نخورد :

 • هماهنگی به لحاظ شکل، رنگ، ریتم جهت گیری افقی یا عمودی و … با بناهای مجاور تا سه پلاک
 • طراحی بازشوها و ورودی بنا: ازجمله زیبا بودن، غیر متعارف نبودن، تعریف شده بودن ورودی و …
 • بافت و مصالح: از جمله دقت در طراحی و انتخاب مصالح مرغوب، هماهنگی آنها با بناهای مجاور، پایداری آنها در برابر عوامل جوی، حفظ کیفیت با گذشت زمان و …
 • خط آسمان و اتصال بنا به زمین: از جمله طراحی خط آسمان هماهنگ با بناهای مجاور، طراحی بام (سقف شیبدار یا تخت) با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، طراحی خط اتصال بنا به زمین با توجه به شیب زمین و …
 • رنگ و نورپردازی: تناسب با نماهای همجوار، نورپردازی به منظور برجسته کردن عناصر شاخص نما مانند ستون، ورودی و غیره، عدم کاربرد نورپردازی با رنگ های متنوع و غیر متعارف و …
 • عناصر الحاقی: اجتناب از قرار دادن عناصر تأسیساتی در نما، استفاده از عناصر الحاقی مفید و زیبا مانند جعبه گل و گلدان در نما و …

چک لیست کنترل نما ساختمان

 

مدارک مربوط به شناخت وضع موجود

 • ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﻤﺎي اﺑﻨﯿﻪ و ﺟﺪاره ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺠﺎور

  • ﻋﮑﺲﻫـﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ وضع ﻣﻮﺟﻮد از اﺑﻨﯿﻪ و ﺟﺪارهﻫﺎي ﻣﺠﺎور

  • ﮐﺪﻫﺎي ارﺗﻔﺎﻋﯽ از ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ، ورودي ﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ اﺑﻨﯿﻪ ﻣﺠﺎور

  • ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻂ آﺳﻤﺎن در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

 • مصالح

  • ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ;ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺠﺎور ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻓﺖ، ﺟﻨﺲ، رﻧﮓ

 • پوشش گیاهی

  • وضع موجود پوششها گیاهی، بدنه ها سبز در سایت پروژه و مجارتها

 

مدارک مربوط به شناخت ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي

 • ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﻤﺎ ﺑﺪون راﻧﺪوي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎي ارﺗﻔﺎﻋﯽ در ﻣﻘﯿﺎس 1/100
  • ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻂ آﺳﻤﺎن، ﺧﻂ
  • زﻣﯿﻦ، ﺗﺮاز ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪﮔﯽ و ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار، ﺑﺮاﺳﺎس دو ﭘﻼك ﻣﺠﺎور ادﻟﻪ ﻃﺮاح ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد.
  • اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮم ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف و ﻧﺎﻣﺎﻧﻮس ﻧﻈﯿﺮ
  • ﮐﺸﺘﯽ، ﻣﺠﺴﻤﻪ، ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﻏﯿﺮه در ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 • ﮐﺪ ﮐﻒ (ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮاز ﭘﯽ، ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن و ﮐﺪ ﻫﻤﮑﻒ)
  • 20 سانت در تجاری 120 سانت در مسکونی سایر کاربری ها
 • نمایش خط آسمان حاصل از جانمایی طرح پیشنهادی
 • نقشه های مربوط به تیپ بندی بازشوها در مقیاس 1/20
  • ارائه نقشه های مربوط به مقاطع افقی عمودی از بازشوها
  • در طراحی پنجره ها، تعبیه بازشو مناسب با قابلیت دسترسی به تمامی نقاط نمای پنجره به منظور رفع آلودگی الزامی میباشد.
 • نقشه های مربوط به جزئیات اجرایی سازه نما در مقیاس 1/20
 • نقشه های مربوط به الحاقات، فرو رفتگیها پیشآمدگی ها سایر بخشهای یژه نما
  • به پنجره ها، قرنیز دیگر عناصر ساختمانی، نمیبایست بیش از 10 سانتیمتر در معبر عمومی پیش آمدگی داشته باشد
  • نماهای جانبی، تراسها و باکن ها ارائه گردد.
  • هرگونه پیشآمدگی از بدنه ساختمانها (نظیر با ک ، تراس …) میبایست در محدوده مالکیت باشد.
  • به منظور تامین مطلوبیت بصری در بالکنها شهر ، استفاده از جعبه گل در لبه بالکن ها در مجاورت پنجره ها مشروط به رعایت اتصال ایستایی مناسب توصیه میگردد.
  • الزامیست فعالیت هایی چون خشک نمودن البسه در فضاها نیمه باز از منظر عمومی قابل رویت نباشد.الزامیست در ساخت جان پناه تراس ها از مصالح بنایی استاندارد استفاده شود.

 

پاورپوینت طرح نما ساختمان

 

 

نحوه ارائه مدارک نمای ساختمانی توسط مالک برای کمیته نما

(کلیه مدارک و مستندات ارائه شده می بایست ممهور به مهر و امضاء مهندس طراح مندرج در پروانه ساختمانی باشد.)

 

 • مشخصات کلی پروژه
  • شامل شهرداری منطقه، پلاک ثبتی، نام مالک، کد نوسازی و …
 • موقعیت بنا

  • نقشه هوایی محل (ممهور به مهر مهندس نقشه بردار) در مقیاس 1:2000 و یا مقیاسی که نسبت به یک گذر اصلی شهر قابل شناسایی باشد

  • نقشه دسترسی های سواره و پیاده در سایت پلان

 • تصاویر صفحات پروانه ساختمانی

 • پلان معماری

  • نقشه معماری تایید شده توسط شهرداری منطقه هنگام صدور پروانه ساختمانی شامل : پلان پارکینگ، همکف و طبقات، برش هاي عرضي و طولي و … در مقیاس 1/100یا 1/200( به منظور بررسی دقیق تر در چند شیت مجزا ارائه گردد)

 • کمیسسیون ماده 10

  • رای بدوی و قطعی کمیسیون ماده 100 در صورت وجود هرگونه تخلف

 • اسکن فرم تکمیل شده چک لیست کنترل نماهای ساختمانی با مهر و امضاء مهندس طراح

 • شناخت وضع موجود

  • تصاویر وضعیت فعلی بنا با ذکر تاریخ عکسبرداری

  • تصاویر بناهای همجوار (حداقل دو پلاک از طرفین بنا به صورت عکس پانوراما) و روبروی ملک

 • طرح پیشنهادی

  • جانمايي طرح سه بعدی نما در ميان تصاویر بناهاي همجوار حداقل دو پلاك از هر طرف بنا

  • تصاوير سه بعدي رنگي از كليه نماهای قابل رويت از معابر اعم از نمای اصلی و یا نمای جانبی

  • تصاوير سه بعدي رنگي از طرح نورپردازي نما

 • نقشه کلی نما بدون راندوی مصالح با کدهای ارتفاعی در مقیاس 1/100 یا 1/200

  • خطوط کلی کالبدی شامل خط آسمان، خط زمین، تراز پنجره ها، هرگونه پیش آمدگی و فرورفتگی تاثیرگذار، براساس دو پلاک مجاور و ادله طراح می بایست بررسی گردد.

 • مصالح مصرفی

  • معرفی و جانمایی موقعیت مصالح نما با مقياس 1/200يا 1/100

  • مصالح به کار رفته حداقل بصورت نوشتاری در نقشه نما معرفی گردند.

  • تصاویر واقعی مصالح کاربردی به لحاظ بافت و رنگ و سایر مشخصات فنی
 • شیت شماره  15: جزئيات اجرايي مربوط به کلیه عناصر الحاقي نما به مقياس 1/20

  • مشخص نمودن نحوه اتصال کلیه عناصر الحاقی به سازه اصلی، ابعاد و اندازه ها و لایه های اجرایی
   (بازشوها، پیش آمدگی، نرده، قاب سازی، ستون، سايبان، آبچکان، جان پناه، تابلو و . . . )
 • برش دیوار (wall section ) به مقیاس 1/10

  • بزرگنمایی جزئیات ویژه در مقیاس 1/5
 • نقشه های تیپ بندی در و پنجره ها به مقياس 1/20

  • (ابعاد، نوع، بازشو/ متحرک)
 • نقشه های مربوط به ورودی و سردرب ساختمان در مقیاس 1/10

 • نقشه کفسازی پیاده رو مقابل ملک به مقیاس 1/50

  • حداقل کفسازی یک پلاک از هر طرف بنا ارائه گردد.

  • (نوع کفسازی، جانمایی مبلمان شهری، جانمایی خطوط راهنمای نابینایان، کد ارتقاعی پیاده رو و …)

 •  نقشه های مربوط به الحاقات تاسیساتی و تجهیزاتی

 • نقشه جزییات اجرایی بام

  • مدارک مربوط به طرح پیشنهادی در خصوص بام ساختمان

فرآیند بررسی طرح نمای ساختمانی در کمیته نما

 

در تصویر زیر که توسط کارینو دیزاین گرداوری شده نحوه بررسی طراحی نما در کمیته نما را میتوانید مشاهده کنید

 

 

 

Karino design

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *