ضوابط طراحی نما

ضوابط طراحی نما آتلیه طراحی کارینو شما را در این بخش با اصول و ضوابط طراحی نما آشنا میکند .ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﭼﻮن ﻧﻤﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺮ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ي ﺑﺪﻧﻪ ﺷﻬﺮي ﺑﻮده و در واﻗﻊ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮذﻫﻨﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن […]

کمیته نما

شاید به دنبال این باشید که اطلاعاتی راجع به کمیته نما و نحوه کامل کردن مدارک کمیته نما برای ارائه به شهرداری منطقه خود باشید.یکی از اتفاقات خوبی که برای مناطق مختلف تهران و شهرستاهای دیگر در ارتیاط با سیمای شهری افتاد، لزوم تاییده طرح نما پیش از صدور جواز و اجرای نما، در کمیته نما بود.شاید برای کارفرما […]