معمار:
خانم مهندس خدابخش
مشتری:
مهندس بهرامی
مقررات:
1 ماه
نوع پروژه:
طراحی داخلی
تاریخ:
8 اسفند، 1401