طراحی داخلی آپارتمان مسکونی در فرایبورگ 

معمار:
خانم مهندس خدابخش
مشتری:
آقای دکترعبداللهی
مقررات:
27 روز
نوع پروژه:
طراحی داخلی
استراتژی:
مدرن
تاریخ:
8 بهمن، 1401