معمار:
مهندس مهدی سیدین
مشتری:
آقای موسوی
مقررات:
1 ماه
نوع پروژه:
طراحی باغ تالار
تاریخ:
10خرداد، 1402