معمار:
خانم مهندس خدابخش
مشتری:
مهندس ریحانی فر
مقررات:
1 ماه
نوع پروژه:
طراحی داخلی
تاریخ:
1401/2/20