معمار:
خانم مهندس خدابخش
مشتری:
آقای امینی
مقررات:
1ماه
نوع پروژه:
طراحی داخلی
استراتژی:
کلاسیک
تاریخ: