طراحی مطب داندانپزشکی

معمار:
خانم مهندس خدابخش
مشتری:
آقای دکتر زنگنه
مقررات:
20 روز
نوع پروژه:
طراحی داخلی
تاریخ:
8 شهریور، 1399