ضوابط طراحی نما

ضوابط طراحی نما آتلیه طراحی کارینو شما را در این بخش با اصول و ضوابط طراحی نما آشنا میکند .ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﭼﻮن ﻧﻤﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺮ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ي ﺑﺪﻧﻪ ﺷﻬﺮي ﺑﻮده و در واﻗﻊ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮذﻫﻨﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن […]

نوآوری بی نهایت و خلاقیت در معماری با میدجورنی

نوآوری بی نهایت و خلاقیت در معماری با میدجورنی شکستن موانع طراحی با استفاده از هوش مصنوعی مولد می‌تواند یک راه حل قدرتمند برای حل مسائل پیچیده در صنایع مختلف باشد. در حوزه معماری، استفاده از این رویکرد می‌تواند به معماران کمک کند تا ساختمان‌هایی را طراحی کنند که علاوه بر زیبایی و عملکرد، نیازهای کاربران را […]