معمار:
خانم مهندس خدابخش
مشتری:
صدرا درویشی
نوع پروژه:
طراحی داخلی
تاریخ:
16 اسفند، 1397